Auditor intern Sectia audit intern

Ofertă de muncă 
Chişinău
CONCURS
164

A N U N Ț
cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul instituției publice
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

1. Denumirea funcției: auditor intern Secția audit intern

2. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată;

3. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
- cunoașterea limbii de stat și a unei limbi de circulație internațională (cel puțin A1);
- studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic/juridic;
- minim un an în domeniul auditului intern, economic/juridic;
- abilități de a manipula cu un volum mare de informații, organizare, analiză și sinteză;
- cunoașterea sistemului de operare Windows și Microsoft Office la nivel de utilizator.

4. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
- efectuarea misiunilor de audit intern;
- monitorizarea implementării recomandărilor de audit;
- informarea imediată despre suspiciuni privind fraudele;
- elaborează și prezintă spre examinare șefului SAI proiectul raportului de audit intern;
- comunică și convine cu managerul unității audiate asupra constatărilor și recomandărilor de audit etc.
5. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelînd Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
- curriculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copia carnetului de muncă;
- copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
- copia livretului militar (după caz);
- cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
- copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
- certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

6. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 20 februarie 2018 inclusiv

7. Date de contact: Secretar al Comisiei
Tel: (022) 221-898
E-mail: hr@aipa.gov.md
022 221-898
Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod

Cod *
captcha
Greu de citit?Regenerează cod